Opłaty


Autorzy artykułów przesłanych do Redakcji po 12.XI.2018 r. i zakwalifikowanych do druku zobowiązani są do wniesienia opłaty w wysokości 800 zł + 23% Vat (984 zł brutto) za czarno-biały tekst do 10 stron zgodny z układem opisanym w Informacje dla Autorów, zawierający wszystkie wymagane elementy, streszczenia, tabele, rysunki itp. W przypadku złożenia tekstu o większej objętości (ale nie większej niż 13 stron) zostanie doliczona dodatkowa opłata w wysokości 50 zł + 23% Vat za każdą rozpoczętą, dodatkową stronę.

Druk artykułu w wersji kolorowej łaczy się z dodatkową opłatą kalkulowaną indywidualnie. Redakcja zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia tekstu czarno-białego (bez dopłaty za kolor), jeżeli brak koloru zasadniczo ogranicza merytoryczną wartość artykułu (np. zawierającego zdjęcia z kamery termowizyjnej).

Wystawiana jest jedna faktura za każdy artykuł. Dane do faktury prosimy przesyłać razem ze zgłoszeniem artykułu. Redakcja nie pobiera żadnych innych, dodatkowych opłat np. za zatwierdzenie tekstu, przesłanie do recenzji itp.

Nadesłanie artykułu do Redakcji oznacza, że Autorzy akceptują konieczność dokonania opisanej powyżej opłaty.

Autor, który po 1.I.2018 r. na zamówienie Redakcji Przeglądu Naukowego wykonał w terminie recenzję artykułu ma prawo do zniżki w opłacie za swoją publikację w wysokości 25%. Wykonanie czterech recenzji i nie wykorzystanie ich do 25% zniżek upoważnia do całkowitego zwolnienia z opłaty za jeden artykuł.